Logo

Mantra - Video Open your Heart - Elevate your Spirit

04.11.20, 05:00:00

Om Namah Shivaya - Tobias Weber - Moksha Mantra, Kirtan, Shiva, Nataraja, Aum Namah Shivaya


Download (24,3 MB)

Tobias Weber is singing the mantra: "Om namah Shivaya".


Sing along and let the mantra music open your heart!


Lyrics:


Om namah Shivaya


Here you can find:


mantra-video