Logo

Mantra - Video Open your Heart - Elevate your Spirit

09.06.21, 05:00:00

Gurur Brahma Gurur Vishnu Sadguru Deva Rakshaman Sivananda Sivananda Pahiman by Pranavi and Jana


Download (121,7 MB)

Jana und Pranavi are singing Gurur Brahma Gurur Vishnu for you, with a text texted by their own. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshvara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Sadgurur Deva Rakshamam Sivananda Sivananda Pahimam


Here you can find:


mantra-video
Kommentare (1)RSS Kommentare

  • Yellowstone Colby Jacket
    June 09, 2021, 12:32
    Wonderful blog! I really love to read such a nice article and You have done an amazing job!

Kommentar hinterlassen